Business
Summary

Бизнесийн
хураангуй

  • Байгалийн эрчим хүч
  • Харилцаа холбоо
  • Зам тээвэр
  • Хонины ноосон бүтээгдэхүүн
  • Хүнс, хөдөө аж ахуй
  • Хотын хөгжил
  • Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
  • Mongol Prairie Resort амралтын газар
  • Хүний нөөцийн хөгжил ба боловсрол
  • Шинэ технологийн хөгжил

Facebook Page

Скай Групп Холдингс ХХК