New Solution Technology

Монгол улсад тулгамдаж буй асуудлуудын ихэнх хувийг Япон улсын технологийг нэвтрүүлэх замаар шийдвэрлэх боломжтой ч, нөгөө талаас шинэ технологи хөгжүүлэх шаардлагатай байна.

  • Шинэ технологийн хөгжил
  • Шинэ технологийн хөгжил
  • Шинэ технологийн хөгжил
Mission
Монгол улсад тулгамдаж буй асуудлуудын ихэнх хувийг Япон улсын технологи, "Ноу-Хау"-г нэвтрүүлэх замаар шийдвэрлэх боломжтой ч, нөгөө талаас шинэ технологи хөгжүүлэх шаардлагатай байна.
Approach
Монгол улсын хамгийн том хувийн хэвшлийн их сургууль болох Монголын үндэсний их сургуультай хамтран дэлхийн шинэ технологийг нэвтрүүлэх иноваци хөгжлийн төвийг байгуулж байна.

Шинэ технологийн хөгжил

Goal
Япон улсын нийгэмд тулгуурлагдсан олон төрлийн технологийн шийдвэрлэгдсэн асуудлыг Монгол оронд нийцүүлэн хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна.